Seihou Tsuzuki

Read more in Japanese Pottery Craft with Leica Q, Seihou Tsuzuki